Index

Schoolgids Anemaschool

Hoofdstuk 7 Overige zaken

7.1 Leerplicht

Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand, nadat het kind vijf jaar is geworden. Dit betekent dat uw kind vanaf dat moment elke dag naar school moet. Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u bij de directeur vrij mag vragen:

  • Een verhuizing;
  • Wettelijke verplichtingen;
  • Het bijwonen van een huwelijk van familieleden t/m de derde graad;
  • Een ernstige ziekte van een familielid t/m de derde graad;
  • Het overlijden van een familielid;
  • Een (huwelijks-)jubileum van ouders of grootouders;

U kunt voor het aanvragen van bovenstaand verlof een formulier aanvragen. De directeur kan bij ‘gewichtige omstandigheden’ maximaal tien verlofdagen geven. Dat mag alleen als de leerplichtwet dit toelaat. Bij al uw aanvragen dient u bewijsstukken te laten zien, bijvoorbeeld een trouwkaart, een verhuisbericht of een werkgeversverklaring. Op school zijn folders aanwezig met de nodige informatie. U kunt ook de website van de onderwijsinspectie raadplegen.

Als de aanvraag ‘gewichtige omstandigheden’ meer dan tien schooldagen betreft, wordt deze doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag.

Na een beslissing van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar kan altijd een bezwaarschrift ingediend worden. Is uw kind ongeoorloofd afwezig, dan wordt hier melding van gemaakt bij leerplicht. Mocht u vragen hebben over de leerplichtwet, dan kunt u ook altijd zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

7.2 Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Natuurlijk gaat de Anemaschool goed om met uw privacy. Wat dit voor u betekent, kunt u uitgebreid lezen op de website van de school.

Cameratoezicht

Er hangen op school camera’s binnen en buiten het gebouw. De camera’s buiten hangen aan de gevel om inbraak en vandalisme te registreren en te voorkomen. De camera’s in de school registreren iedereen die binnenkomt. Insluipers en ongenode gasten kunnen op deze manier geïdentificeerd worden. Bij calamiteiten zullen de beelden aan de politie overgedragen worden. Betrokkenen mogen de beelden na een schriftelijk verzoek aan de directie zien. Na de wettelijke termijn worden deze beelden weer vernietigd.

Foto’s en beeldmateriaal

Van veel activiteiten op school worden foto’s gemaakt. Bijvoorbeeld met Sinterklaas, de sportdag, tijdens een project en meer. Veel van deze foto’s worden op de website geplaatst. U kunt deze foto’s bekijken en zelf downloaden. Aan het begin van het schooljaar wordt u om toestemming gevraagd om foto’s van uw kind op de website te plaatsen.

Leerlingen mogen geen foto’s of filmpjes maken op school. Als zij een mobiele telefoon of smartwatch mee naar school hebben genomen, dan moet deze tijdens schooltijden uitstaan.

7.3 Aansprakelijkheid

De school is niet verantwoordelijk voor verloren en/of gestolen voorwerpen. Om teleurstelling te voorkomen, raden wij u aan uw kind geen waardevolle spullen mee naar school te geven. Denk hierbij aan dure sieraden of een mobiele telefoon. Als u toch kostbaarheden met uw kind mee naar school geeft en deze worden gestolen, vragen wij u aangifte te doen bij de politie. De school is niet verzekerd voor diefstal op school. Als één van de kinderen verdacht wordt van diefstal, heeft de directie het recht om bij het betreffende kind de persoonlijke eigendommen, op school aanwezig, te doorzoeken.

Verzekeringen

De kinderen zijn tijdens de schooluren verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Ook tijdens het overblijven en bij uitstapjes of sporttoernooien die door school georganiseerd worden, zijn deelnemers en begeleiders verzekerd. Het kan echter gebeuren dat uw kind tijdens het spel op school schade ondervindt of aan een ander toebrengt. In deze gevallen is een door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van groot belang. Indien u deze niet heeft, raden wij u aan deze af te sluiten.

7.4 Activiteiten

Verlengde schooldag

Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen regelmatig meedoen aan verlengde schooldagactiviteiten. Hieraan zijn géén kosten verbonden. Een verlengde schooldag is op woensdag direct na schooltijd tot maximaal 14.00 uur en op de andere dagen na schooltijd tot ongeveer 16.15 uur. Via Parro worden de kinderen geïnformeerd over wanneer een verlengde schooldag plaatsvindt. Via Parro kunnen kinderen zich ook aanmelden. Het gebeurt regelmatig dat kinderen vanwege de grote belangstelling voor een onderwerp niet aan hun eerste keuze mee kunnen doen. De gymleerkracht houdt hier administratie van bij en probeert deze kinderen bij de volgende inschrijving de eerste keuze te geven. We verwachten dat leerlingen die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk aan de activiteiten meedoen. Kinderen die meer dan 2 keer niet meedoen aan de verlengde schooldag worden bij de volgende periode uitgesloten van deelname.

Feesten

Ieder jaar wordt de verjaardag van de juf en de meester in de klas gevierd. De peuter- en kleutergroepen doen dit allemaal op dezelfde dag. Dit wordt het juffen- en meesterfeest genoemd. Het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas is natuurlijk een feest voor de hele school, net als het Kerstfeest, het Paasfeest en het zomerfeest. Aan het einde van het schooljaar is er voor groep 8 het afscheidsfeest.

Sportdag

Jaarlijks wordt voor de kinderen een sport/koningsspelen-dag georganiseerd. Op zo’n dag is er veel hulp van ouders nodig om alles in goede banen te leiden. De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 wordt georganiseerd met en tegen meerdere scholen uit onze wijk. Deze sportdagen zijn op de omliggende voetbalvelden. Voor groep 8 wordt aan het einde van het schooljaar de Olympiade georganiseerd voor alle scholen van Den Haag. 

7.5 Bibliotheek

Elke groep heeft een eigen klassenbibliotheek. Aanvulling van boeken is altijd welkom. Als u boeken over heeft die nog redelijk goed zijn en waar u graag vanaf wilt, dan willen wij deze graag hebben. De Anemaschool heeft een kleine ruilbibliotheek waar leerlingen boeken kunnen brengen en halen. In de buurbibliotheek in Bouwlust (Bouwlustlaan 160) kunt u ook boeken lenen. Wij raden u van harte aan lid te worden van de bibliotheek. Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen tot 18 jaar gratis.

7.6 Hoofdluis

Hoofdluis verspreidt zich gemakkelijk op plaatsen waar veel kinderen samen komen. Het hebben van hoofdluis is geen schande, de luizen houden meer van schoon dan van onverzorgd haar.

Alle leerlingen worden na een vakantie op school gecontroleerd. Als in een groep hoofdluis wordt geconstateerd, krijgen de ouders van de leerlingen via Parro bericht. Zij kunnen hun kinderen dan extra controleren. De ouders van de betrokken leerling(en) worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De leerling bij wie hoofdluis geconstateerd is, moet zo snel mogelijk thuis behandeld worden en mag daarna weer gewoon naar school komen. Na enkele dagen controleren we of de behandeling geholpen heeft. Behandel uw kind(eren) als er sprake van hoofdluis is zo snel mogelijk met een goed middel dat bij uw drogist of apotheek te koop is. Controleer het hele gezin en behandel indien nodig ook de andere gezinsleden. Meer informatie vindt u op https://www.hoofdluizen.nl.

7.8 Schoolarts

Gedurende de schoolperiode worden de kinderen enkele keren uitgenodigd voor een onderzoek bij de schoolarts. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind, maar ook voor het goed functioneren van de kinderen op school dat u en uw kind gehoor geven aan de oproep. Let u ook op de oproepen voor inentingen. Deze zijn niet alleen van belang voor uw eigen kind(eren), maar ook voor de volksgezondheid in het algemeen. Ook wanneer u of de leerkracht vragen of twijfels heeft over de gezondheid van uw kind, kan de schoolarts geraadpleegd worden.

Het onderzoeksprogramma door een schoolarts ziet er als volgt uit:

  • Voor 5,5 jarigen; een onderzoek wordt afgenomen door de jeugdarts in aanwezigheid van (een van de) ouders/verzorgers op het bureau van de Jeugdgezondheidszorg. Ook test de medisch assistent het gehoor.
  • In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind met uw toestemming twee vaccinaties. Eén vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR) en één vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP).

Als u het zelf noodzakelijk vindt, kunt u zelf altijd een afspraak maken met de schoolarts. Ook komt het voor dat wij u adviseren met uw kind een bezoek aan de schoolarts te brengen.

7.9 Schooltandarts

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden bij Jeugdtandzorg Centrum de Dreef: www.smile-west.com 

7.10 BHV en ontruiming

Op school werken 12 teamleden  met een BHV-diploma. Dit bedrijfshulpverleningsdiploma wordt door jaarlijkse bijscholing actueel gehouden. De BHV-ers zijn erop getraind hulp te verlenen bij brand, ongevallen en andere calamiteiten. Minimaal twee keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden waarbij het alarm af gaat en de kinderen en leerkrachten zo veilig en snel mogelijk naar buiten gaan.

7.11 Traktaties en gezonde voeding

Traktaties

Wanneer kinderen jarig zijn, mogen ze in de klas trakteren. Let u vooral bij de jongere kinderen op de veiligheid van de traktatie. Dus géén snoepgoed zoals toverballen, lolly’s, zuurstokken, kauwgomballen en dergelijke. Wilt u er rekening mee houden dat de traktatie voorverpakt moet zijn? Ook doen we het vriendelijke verzoek om de traktatie klein en gezond te houden.

Gezonde Voeding

Halverwege de ochtend krijgen de kinderen tijd om wat te eten en te drinken. Bij de groepen 1-2 en de groepen 3 en 4 mag dit alleen fruit zijn. We vragen u het fruit thuis al te schillen en/of in stukjes te snijden. In de groepen 5 t/m 8 mogen de kinderen ook een boterham of een gezonde snack meenemen. Dit tussendoortje is géén ontbijt. Kinderen worden niet gedwongen dit eten op te eten.

Wij gaan ervan uit dat de kinderen ’s ochtends thuis hebben ontbeten voor zij naar school gaan en dat zij ook een goede lunch (mee)krijgen.

Op de Anemaschool geven wij de kinderen in de groepen 1 t/m 4 geen vlees of vleesproducten tijdens verschillende vieringen. Dit doen wij omdat er verschillende gezinnen zijn waar geen vlees wordt gegeten of alleen halal vlees. Wij gaan ervanuit dat de kinderen in de groepen 5 t/m 8 zelf weten wat ze wel en niet mogen eten. Bij hen staan dan ook bij het Paasontbijt gewoon vleeswaren op tafel, met natuurlijk genoeg alternatieven zodat elk kind lekker kan eten.

7.11 Gevonden voorwerpen

Is een kind iets kwijt, dan is het verstandig dit eerst te melden bij de eigen groepsleerkracht. Daarnaast kan er navraag worden gedaan bij onze conciërges. De gevonden voorwerpen worden bewaard. Twee keer per jaar, tijdens de ouderavonden, worden de spullen bij de hoofdingang gezet. Dit wordt tijdig vermeld in de nieuwsbrief. Als er spullen zijn die niet opgehaald worden, worden ze aan de kringloopwinkel geschonken of weggegooid. Geef uw kind a.u.b. geen waardevolle spullen mee naar school. Voor verloren spullen draagt de school geen verantwoording.

7.13 Het goede doel

Ieder jaar stellen wij een goed doel centraal. Wat dit goede doel is, kunt u lezen op de website. Iedere klas heeft een spaarpot waar geld in gestopt kan worden om het goede doel te steunen. Ook vinden jaarlijks activiteiten plaats, zoals een sponsorloop om geld in te zamelen voor het goede doel.

7.14 Fietsen

De kinderen moeten de fietsen in de daarvoor bestemde fietsrekken hangen en niet tegen het hek of op het plein plaatsen. De fiets moet natuurlijk altijd op slot worden gezet. De school kan geen verantwoording dragen voor eventuele diefstal of beschadiging van de fiets.

“Samen, vanuit passie en bevlogenheid, een kansrijke start voor ieder kind”