Index

Schoolgids Anemaschool

Hoofdstuk 6 Geldzaken

6.1 Begroting en verantwoording

In een andere paragraaf is al informatie opgenomen over de ouderbijdrage en sponsoring. Hier gaat het vooral om een globale beschrijving van de werkwijze met betrekking tot de (rijks)middelen. 

Voor iedere school is het belangrijk om de financiële zaken goed op orde te hebben. Er mogen geen tekorten ontstaan en het is ook niet wenselijk onnodig veel geld op te potten. Daarom werken wij met een begroting en meerjarenplannen die ieder jaar opnieuw worden opgesteld. 

Voor het maken van de begroting is software beschikbaar. De schooldirectie vult het aantal leerlingen en de gewenste investeringen in. Daarna vindt een gesprek plaats over de formatie van het komende cursusjaar met de medewerker formatiebeheer van het stafbureau en over de overige posten met een medewerker van de financiële administratie. Dat wordt ook verwerkt in de begroting. Vervolgens wordt de conceptbegroting besproken tussen schooldirectie en de sectordirecteur financiën van SCOH. Na goedkeuring door de bestuurder van SCOH, wordt de schoolbegroting ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. 

De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van SCOH. De totale begroting wordt voorgelegd aan de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur SCOH en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Alle scholen hebben de beschikking over subsidie voor werkdrukvermindering. De schooldirectie bespreekt de werkdruk met het team en maakt een plan voor werkdrukvermindering. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de besteding hiervan. Vanaf 1 augustus 2021 krijgt iedere school subsidie voor professionalisering en begeleiding. Daarvoor geldt dezelfde procedure als bij de werkdrukgelden. 

Het is belangrijk om te laten zien wat er met de financiële middelen is gebeurd. Daarom wordt ieder jaar door SCOH een jaarverslag opgesteld en gecontroleerd door een accountant. Het jaarverslag wordt ingediend bij het ministerie van onderwijs en op internet gepubliceerd. 

Jaarverslag

Het is belangrijk om te laten zien wat er met de financiële middelen is gebeurd. Daarom wordt ieder jaar door SCOH een jaarverslag opgesteld welke wordt gecontroleerd door een accountant. Het jaarverslag wordt ingediend bij het Ministerie van Onderwijs en op internet gepubliceerd. Niet iedere school hoeft een eigen jaarverslag te maken; alle SCOH-scholen worden opgenomen in één jaarverslag. De reserves die een school heeft opgebouwd, blijven voor die school beschikbaar.

Sponsorgelden

Soms maakt een instantie als sponsor een bedrag over aan de school. Dit accepteren we alleen als er geen tegenprestatie wordt gevraagd. Het geld wordt gebruikt voor de kinderen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van leermiddelen of korting op de schoolreis. De administratie houdt hier de inkomsten en uitgaven van bij.

6.2 Ouderbijdrage

Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten zoals presentjes bij Sinterklaas, Kerst, een ontbijt of lunch met Pasen en iets lekkers bij sport- en feestdagen. Allerlei zaken die het onderwijs behalve nuttig, ook zo leuk maken. Deze activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald.

Als bijdrage vragen wij:

  • € 30,- voor het eerste kind
  • € 25,- voor het tweede kind
  • € 20,- voor het derde en de volgende kinderen

Komt uw kind na 1 januari op school, dan bedraagt de bijdrage de helft van de genoemde bedragen. Komt uw kind na de paasvakantie op school, dan bent u voor de rest van het schooljaar geen ouderbijdrage meer verschuldigd.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Echter zonder uw financiële bijdrage is het voor ons lastig om deze leuke activiteiten te organiseren. We rekenen dan ook op uw steun. Uiteraard zullen wij nooit kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet is voldaan.

Bankgegevens

Bij voorkeur maakt u de bedragen over naar ons bankrekeningnummer. De school heeft een rekening bij de ABN-AMRO Bank. Het bankrekeningnummer van de school is NL55ABNA0888420048. Op deze rekening kunt u uw ouderbijdrage (voor alle kinderen) storten onder vermelding van de naam en groep van uw oudste kind. U kunt op school ook pinnen of om een Tikkie vragen

6.3 Overblijven

De Anemaschool biedt de kinderen de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Onder leiding van een aantal overblijfkrachten eten en drinken de kinderen in de klas. Daarna gaan ze onder begeleiding ruim 30 minuten buiten spelen.

Kosten

Het overblijven kost € 2,25 per keer. U kunt bij onze administratief medewerkster Monique van Egmond een strippenkaart kopen voor 10, 20 of 50 keer overblijven. Deze strippenkaart geldt voor één kind. Elke keer wanneer uw kind overblijft, wordt er een strip afgestreept.

Wilt u met een Tikkie betalen? Dan kunt u Monique van Egmond een bericht sturen via Parro met de naam van uw kind, de groep en het te betalen bedrag. U ontvangt dan van ons een Tikkie.

Voorwaarden

Voordat uw kind overblijft, vragen we u een contract te tekenen. Met uw handtekening onder dit contract gaat u akkoord met de volgende zaken:

  • Uw kind krijgt 20 minuten de tijd om te eten en te drinken. Wat niet op gaat, wordt in de schooltas gestopt en weer mee naar huis gegeven. De school is niet verantwoordelijk voor het eten en drinken dat u heeft meegegeven.
  • Als uw kind zich tijdens de overblijf niet gedraagt, geldt een protocol. Als dit protocol is gevolgd en het gedrag van uw kind niet verbetert, kan de school beslissen dat uw kind niet meer mag overblijven.

6.4 Schoolreis/werkweek

Ieder jaar gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De bestemming wordt gekozen door een werkgroep van het team. Dit gaat in overleg met de directie. De kosten zijn ongeveer € 25,- per leerling. Over de betaling daarvan krijgt u tegen die tijd meer informatie.

De kinderen van de groepen 8 gaan op een week lang uitstapjes maken. Natuurlijk willen wij dat alle kinderen meegaan, het is een geweldige ervaring als groep samen!

“Samen, vanuit passie en bevlogenheid, een kansrijke start voor ieder kind”