Index

Schoolgids Anemaschool

Hoofdstuk 5 Ouders en school

5.1 Ouderbetrokkenheid

De Anemaschool vindt betrokkenheid van ouders erg belangrijk binnen de school. Als ouders actief zijn op school en geïnteresseerd in wat er speelt, dan heeft dit een positieve invloed op de schoolprestaties en het gedrag van kinderen. We verwachten van ouders dat zij de informatieavonden van school bezoeken, op de 10-minutengesprekken aanwezig zijn en de leerkrachten op de hoogte houden van zaken die mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Van de leerkrachten kunt u verwachten dat zij u op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Ook hulp bij activiteiten en uitjes van ouders wordt zeer gewaardeerd. Samen kunnen we veel meer voor de kinderen betekenen!

De ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team met praktische zaken tijdens activiteiten. Zo helpen ze bijvoorbeeld op de sportdag, met het Sinterklaasfeest en de afscheidsavond. De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar. Wilt u een bijdrage leveren? Geef uw interesse door aan de oudercoördinatoren, Johan de Graaff of Melanie Verheul (voor de peuters).

5.2 Communicatie tussen school en ouders

Een positieve, open en eerlijke communicatie van school naar ouders en van ouders naar school is de basis voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. Zo is het belangrijk dat de leerkracht van uw kind op de hoogte is van veranderingen in de thuissituatie. Het overlijden of een gezondheidsprobleem van een familielid, een verhuizing, een scheiding; deze kunnen allemaal van invloed zijn op het functioneren van het kind op school. De leerkrachten van de Anemaschool stellen het zeer op prijs als zij hierover worden ingelicht. Ook als uw kind thuiskomt met verhalen die u verbazen of boos of verdrietig maken, willen wij dit graag van u horen. Het kan zijn dat uw kind iets niet goed begrepen heeft of een gebeurtenis anders weergeeft, omdat hij/zij bang is voor straf. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat de leerkracht iets niet goed heeft gezien of begrepen. Het is in het belang van uw kind om deze situaties met de leerkracht te bespreken. Onze ervaring is dat grotere problemen zo worden voorkomen. Een kind voelt zich veilig als de juf /meester op één lijn zitten met de ouders.  

Speelt er iets of heeft u een vraag? Laat het ons weten. U kunt gebruiken maken van Parro om contact te leggen met school.  

Rapport- en onderzoekbesprekingen

De groepen 1-2 krijgen twee keer per jaar een rapport mee; in maart en aan het einde van het schooljaar. In november worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van het kind.

De groepen 3 t/m 8 krijgen ook twee keer per jaar een rapport mee; in maart en aan het eind van het schooljaar. Daarnaast wordt er in deze groepen 2 keer per jaar een cijferlijst meegegeven. In november en maart wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Ook staan de data aangegeven op de jaarkalender.

5.3 Ouderbijeenkomsten

Ouderochtenden

De Anemaschool heeft een ruimte waar ouders elkaar kunnen treffen. Hier worden ook themabijeenkomsten gehouden. Hanneke Timmers, de oudercoördinator, is hierbij zoveel mogelijk aanwezig. Zo ook bij de koffieochtenden. Er wordt dan gezellig koffiegedronken met ouders. Ieder maand is er een ouderochtend. De data hiervoor vindt u in de schoolagenda.

Kijklessen en inloopochtenden

Voor de peuters staat op de dinsdag- en donderdagochtend een ouderactiviteit gepland. Ouders kunnen dan samen met hun kind bijvoorbeeld gaan knutselen. Daarnaast bent u natuurlijk alle dagdelen van harte welkom om bij binnenkomst samen met uw kind te gaan spelen.

De ouders van de kinderen in de groepen 1-2 zijn een ochtend in de week van 08.30 uur tot 09.00 uur welkom in de klas voor een inloopochtend of kijkles. Eens per maand wordt de inloopochtend vervangen door een activiteit op een andere dag, zoals een lentewandeling, modeshow of verkeerswandeling.

In de groepen 3 vindt tien keer per jaar een inloopochtend of kijkles plaats. De data hiervoor vindt u in de schoolagenda.

Thema-ochtenden en thema-avonden

De school organiseert ieder jaar een aantal thema-ochtenden en thema-avonden. Daarnaast is er jaarlijks een avond voor de ouders van groep 8 over de overgang naar de middelbare school. Tevens worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin u wordt geïnformeerd over onderzoeken en toetsen als de NIO en NSCCT. De data voor deze bijeenkomsten kunt u terugvinden in de schoolagenda.

5.4 Klachtenregeling

Er zijn verschillende soorten klachten:

  • Klachten van onderwijskundige aard, bijvoorbeeld over de methode die gebruikt wordt, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling.
  • Klachten van organisatorische aard, bijvoorbeeld over vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, de inzet van ondersteuning.
  • Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag.

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de gewenste route verloopt als volgt:

  1. Gesprek met leerkracht;
  2. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met leerkracht en/of intern begeleider;
  3. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de directeur;
  4. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de interne vertrouwenspersoon van de school;
  5. Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de vertrouwenspersoon van SCOH of klacht bij bestuur;
  6. Vindt u samen geen oplossing: klacht bij de landelijke Geschillencommissie.

Interne vertrouwenspersonen

De Anemaschool doet er alles aan om onderwijs te geven op hoog niveau. Ook werken we er hard aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze (peuter)school. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich prettig en veilig voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. We hopen dat u dan in eerste instantie contact opneemt met één van de interne contactpersonen van onze school of peuterschool. De contactpersoon is Marianne Mens. U kunt bij haar terecht als zaken anders lopen dan u wenst. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Zij zoekt wel samen met u de juiste weg om uw klacht te bespreken. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van SCOH, het bestuur van SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.

Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersonen van SCOH zijn Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw van Centrum Vertrouwenspersonen Plus. Zij bekijken samen met u of een gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht. Het bestuur wordt wel op de hoogte gebracht van het feit dat de vertrouwenspersonen zijn ingeschakeld.

Meldplicht bij seksueel misdrijf of intimidatie

Alle medewerkers van onze scholen en peuterscholen moeten het bestuur onmiddellijk informeren als er het vermoeden bestaat van een seksueel misdrijf. Bijvoorbeeld als een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Dit zijn strafbare feiten. Het bestuur van SCOH moet deze feiten voorleggen aan de vertrouwensinspecteur van het Onderwijs. Voor ouders geldt bij het vermoeden van een seksueel misdrijf de route zoals hierboven beschreven. Als u vermoedt dat de leerkracht betrokken is, meld het vermoeden dan bij de directeur. Vermoedt u dat de directeur betrokken is, meld het dan bij het bestuur.

Contactgegevens

Interne vertrouwenspersonen

Marianne Mens
Contact via Parro; bellen naar school of mailen: [email protected]

Externe vertrouwenspersonen

Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070 260 00 32
M: 06 81 31 69 36
E: [email protected]

Geschillencommissie

W: https://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl/

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

T: 070 386 1697

5.5 Informatie gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders wordt informatie in de regel alleen aan de verzorgende ouder gegeven. In overleg met de verzorgende ouder kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, hanteren we de volgende afspraken:

Wij informeren beide ouders op een andere manier. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag (over het algemeen de ouder bij wie het kind woont) wordt ́actief ́ geïnformeerd. De andere ouder (voor deze ouder geldt over het algemeen een omgangsregeling) wordt ́passief ́ geïnformeerd.

De ouder die ‘actief’ wordt geïnformeerd, ontvangt van ons de schoolgids, uitnodigingen voor ouderavonden, informatie over rapportages, schoolresultaten, toetsresultaten, schoolreizen, een verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere relevante informatie.

Van de ouder die ́passief ́geïnformeerd wordt, verwachten wij dat hij/zij deze bovengenoemde informatie zelf op school afhaalt. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

5.6 Medezeggenschap

De 2-12 raad

De medezeggenschapsraad, op de Anemschool genaamd ‘de 2-12 raad’, bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Omdat de peuterschool onderdeel uitmaakt van onze school zijn zij ook vertegenwoordigd met één ouder en één leerkracht. Op onze website ziet u welke ouders en leerkrachten zitting hebben in de 2-12 raad.

Wat doet de 2-12 raad?

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. De 2-12 raad praat en denkt mee over ontwikkelingen van de school. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in de Wet op de Medezeggenschap en in het huishoudelijk reglement van de school.

Uw rol als ouder

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat aan de medezeggenschapsraad laten weten. De vergaderingen van de MR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Als u geïnteresseerd bent om mee te praten over school en zitting te nemen in de 2-12 raad, laat dit dan vooral weten. Als er vacatures zijn dan vinden er bij meerdere geschikte kandidaten verkiezingen plaats.

De GMR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daar bespreekt men onderwerpen die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen binnen de SCOH-scholengemeenschap van belang zijn. De bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het reglement. Meer informatie zie https://www.scoh.nl/onze-scholen/medezeggenschap.

5.7 Leerlingenraad

Op de Anemaschool hebben we een actieve leerlingenraad. We betrekken leerlingen graag in ons onderwijs en de leerlingenraad levert hieraan een bijdrage. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten, zijn de vertegenwoordigers namens hun klas. Zij geven adviezen en hun mening over bepaalde zaken.

Lid worden

De kinderen kunnen zich aanmelden om lid te worden van de leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 kiest de groepsleerkracht van iedere klas een vertegenwoordiger. Een leerling zit maximaal één schooljaar in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt acht keer per jaar samen en vergadert tussen de middag in het lokaal van de naschoolse opvang.

Ideeënbus

In de grote hal hangt een ideeënbus. Deze bus wordt gebruikt voor en door onze leerlingen. Elke leerling kan daar ideeën en/of opmerkingen in kwijt.

“Samen, vanuit passie en bevlogenheid, een kansrijke start voor ieder kind”