Index

Schoolgids Anemaschool

Hoofdstuk 4 Onze school

4.1 De Anemaschool in het kort

De Anemaschool is een Basisschool 2-12, een school voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Dit betekent dat onze peuterschool ook echt bij de school hoort. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de peuterschool. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1 en 2 één onderbouw. In alle peuter- en kleutergroepen werken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarom volgens dezelfde pedagogische visie. De lesprogramma’s van de peuter- en kleutergroepen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De pedagogische medewerkers en de leerkrachten zorgen voor een vloeiende doorgaande leerlijn, dat is goed voor een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen.

Vanzelfsprekend gaan de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten uit de onderbouw uit van het spelend leren, dat is immers dé manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen.

Dialoogschool

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). We geven onze protestants-christelijke traditie vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Kinderen van verschillende achtergronden en culturen komen samen om te leren van elkaar en met elkaar. Dat doen we met respect voor andere meningen, overtuigingen en manieren van zijn en vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid.

Kwaliteit en uitdaging

We bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Leerlingen worden bij ons uitgedaagd om een stapje extra te zetten waar mogelijk. Uiteraard kijken we goed naar wat een kind aan kan. Met behulp van toetsen en observaties bepalen we of een leerling herhaling of juist meer uitdaging nodig heeft. Voor leerlingen die wat meer moeite hebben met leren, is er extra begeleiding mogelijk. Zo krijgt ieder kind de kans om op zijn of haar niveau kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Plezier en vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in leren. Daarom maken onze leerkrachten de lessen boeiend, betekenisvol en interactief. Vanzelfsprekend gaan de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de onderbouw uit van het spelend leren. Dat is immers dé manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen. In de bovenbouw speelt zelfstandig leren een belangrijke rol. Wij geloven dat kinderen op deze manier vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf én in de ander.

Veiligheid en duidelijkheid

Een veilige en ondersteunende omgeving helpt een kind om tot ontwikkeling te komen. Op de Anemaschool weten kinderen wat er van ze wordt verwacht, op wie ze kunnen rekenen en is er volop ruimte om op onderzoek uit te gaan en de wereld te verkennen. Met elkaar creëren we een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur.

Ouderbetrokkenheid

We willen graag dat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Deze taak kunnen we alleen goed kunnen invullen als alle betrokkenen goed samenwerken. Daarom hechten we veel waarde aan goed contact met ouders. Hiervoor hebben we een aantal vaste momenten in het jaar gepland, zoals de informatieavond en de ouderavonden. Als er iets is, willen we graag dat u langskomt. Dan kunnen we dit bespreken. Wij zullen ook actief contact met u zoeken als wij denken dat dit nodig is.

4.2 Organisatie van het onderwijs

Groepsindeling en teamleden

Het team van de Anemaschool bestaat uit een groep bevlogen en betrokken mensen. Wilt u weten wie wat doet? Op onze site stellen we het team voor. Via SchouderCom kunt u contact opnemen met de verschillende teamleden.

Schoolplan 2019-2023

In het schoolplan staan al onze onderwijskundige plannen beschreven. Als u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u het schoolplan inzien. In 2019 is een nieuw schoolplan geschreven, voor de periode 2019-2023.

De peuters

Als uw kind 2,5 jaar is mag hij of zij naar de peuterschool. In een groep van maximaal 16 kinderen leren de peuters om samen te spelen, te delen en om te gaan met leeftijdsgenootjes. We werken met thema’s. Kinderen leren rondom een thema nieuwe woorden aan. Zo worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

De kleuters

Als uw kind 4 is, gaat het naar de basisschool. Op de Anemaschool hebben we in principe vijf kleutergroepen 1-2. Net als bij de peuters wordt er ook thematisch gewerkt. Van elk nieuw thema krijgen de kinderen een boekje mee naar huis. Ouders kunnen dan samen met hun kind de woorden en liedjes oefenen. Bij de afsluiting van sommige thema’s worden alle ouders uitgenodigd. Ook is er regelmatig een activiteit met ouders in de klas. Dit staat aangegeven op de schoolkalender.

Groepen 3 t/m 8

De groepen 3 t/m 8 zijn homogene groepen, dat wil zeggen dat alleen kinderen van eenzelfde leerjaar in een groep zitten. Van elk leerjaar zijn er twee groepen die nauw met elkaar samenwerken.

Huiswerk

Het doel van huiswerk is om kinderen te leren hoe zij moeten leren. Vanaf groep 3 bouwen we dat heel geleidelijk op zodat kinderen op een natuurlijke manier vertrouwd raken met het maken van huiswerk.

Materialen

De kinderen krijgen in principe alle materialen van school in bruikleen. In enkele groepen zullen zaken als een huiswerkagenda of multomap zelf aangeschaft moeten worden. Wij verwachten dat de kinderen zorgvuldig omgaan met de materialen. Wanneer materialen van school kapotgaan of zoekraken, moeten deze vervangen en vergoed worden. Een nieuwe vulpen kost € 5,- en kan indien nodig op school worden aangeschaft. Ook krijgen alle kinderen een eigen koptelefoon/oortjes om te gebruiken bij hun laptop. Nieuwe oortjes kosten € 2,- en kunnen bij de administratie worden aangeschaft.

Gymnastiek

De groepen 1-2 krijgen gym van hun eigen leerkracht en éénmaal per week van een vakleerkracht. De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door gymleerkrachten. Tijdens de gymlessen is het dragen van gymschoenen met lichte zolen met profiel verplicht. De gymschoenen mogen alleen in de gymzaal worden gebruikt. Donkergekleurde zolen (bruin, zwart of donkergrijs) zijn niet toegestaan. Tevens is het vanaf groep 3 verplicht om tijdens de gymlessen sportkleding te dragen. voor de veiligheid zitten lange haren bijeen in een staart en zijn sieraden af.

Vakleerkrachten

Er zijn elk jaar verschillende vakleerkrachten werkzaam op onze school. Elke groep krijgt één uur in de week les van een vakleerkracht. Dit kan zijn voor dans, voor muziek, beeldende vorming en in de bovenbouw Engels.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vinden wij op de Anemaschool erg belangrijk. Ieder jaar worden museumlessen en voorstellingen ingepland. Elke groep bezoekt één keer per jaar een museum en kan één keer per jaar een voorstelling bijwonen. Wij werken samen met Cultuurmenu en de Cultuurschakel.

iPads en Laptops

In de groepen 1-2 werken de kinderen spelenderwijs met Ipads aan hun taal en rekenvaardigheden. Vanaf groep 3 worden laptops gebruikt. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 maken gebruik van het internet op onze school. Wij hebben een aantal gedragsregels voor het gebruik van het internet opgesteld. De kinderen ondertekenen een contract waarin zij beloven zich aan deze gedragsregels te houden. U vindt dit contract (internetprotocol) op de website van onze school.

Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van leerlingen te meten en te bewaken, hanteert de school een leerlingvolgsysteem (LVS), bestaande uit observatielijsten en verschillende soorten toetsen. De peuters en kleuters worden via KIJK! “gevolgd”. Vanaf leerjaar 3 worden er naast de toetsen vanuit onze lesmethoden gebruik gemaakt van landelijk genormeerde Cito-toetsen (vanaf leerjaar 3).

De leerlingen worden gevolgd vanaf de peuterspeelzaal tot eind groep 8. U moet dan denken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en taalvorming bij peuters en kleuters. In de overige groepen komen hier woordenschat, rekenen/wiskunde, spelling, en technisch- en begrijpend lezen bij. In groep 7 wordt de NIO-toets gemaakt en in groep 8 de Cito-eindtoets. Ook maken wij gebruik van extra toetsen van het HCO, zoals de NSCCT in groep 5.

Rapporten

Op de rapporten vindt u een omschreven beoordeling in de zin van: (on)voldoende, zwak, matig of goed. In de hogere leerjaren worden beoordelingen ook in cijfers gegeven. Vanwege de pedagogische benadering zijn wij daarbij terughoudend met het geven van cijfers lager dan 4 of hoger dan 9. In de rapporten vindt u, indien van toepassing, ook een score-uitslag van Cito-toetsen. Deze wordt weergegeven met een (Romeins) cijfer I, II, III, IV of V waarbij een I het hoogst haalbare en een V de laagste score is.

Actief burgerschap en sociale integratie

Scholen zijn verplicht aandacht te schenken aan actief burgerschap en sociale integratie. Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken deel uit van andere vakken. U kunt daarbij denken aan vakken als godsdienst, geschiedenis en wereldoriëntatie. In augustus 2014 zijn we gestart met het programma Positive Behaviour Support (PBS). Met PBS creëren wij een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Conciërges

Op school zijn twee conciërges aanwezig. Zij beantwoorden de telefoon, openen de deur, zorgen voor koffie en thee, en zijn er om vragen van de kinderen en ouders te beantwoorden. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor vragen over gevonden of verloren voorwerpen.

Invallers

Het kan voorkomen dat in geval van ziekte van de leerkracht een beroep moet worden gedaan op invallers. Hiervoor bellen wij een uitzendbureau of doen we een aanvraag bij de invalpool van SCOH. Zij werken zoveel mogelijk met leerkrachten die bevoegd zijn om voor de klas te staan. Als er geen invallers beschikbaar zijn, wordt gekeken of we intern een oplossing kunnen vinden. Soms neemt een onderwijsassistent of – ondersteuner de klas die dag over. Als er geen invaller geregeld kan worden, dan kunnen kinderen naar huis worden gestuurd. Natuurlijk wordt u hier dan over geïnformeerd. U begrijpt dat geen van deze oplossingen ideaal is, maar we vragen uw begrip voor de situatie.

Stagiaires

De noodzaak van een goede praktische begeleiding bij de opleiding van nieuwe collega’s blijkt steeds belangrijker te worden. Wij zien het dan ook als onze taak, om daar zoveel mogelijk medewerking aan te verlenen door een stageplek beschikbaar te stellen aan studenten van de Hogeschool InHolland. Wanneer bekend is in welke groepen stagiaires komen, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld via SchouderCom.

Methodes

De Anemaschool gebruikt de volgende methodes:

Methodes
VakMethode
Peuterschool en groep 1-2Piramide
Technisch lezenVeilig leren lezen en Pravoo (groepen 4 en 5)
TaalTaal op maat
RekenenReken Zeker
SchrijvenHandschrift en Pennenstreken
BiologieNaut
AardrijkskundeGeobas
GeschiedenisWijzer
VerkeerVerkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland
Sociaal emotionele ontwikkeling Leefstijl
Begrijpend lezenNieuwsbegrip
EngelsStepping up

4.3 Peuterschool Anema

Uw kind mag naar de peuterschool als hij of zij 2,5 jaar is. De peuterschool is een ideale voorbereiding op de basisschool. In een groep van maximaal 16 kinderen leren de peuters om samen te spelen, te delen en om te gaan met leeftijdsgenootjes.

Aanmelden

Gezien de wachtlijst die we hebben, is het aan te raden uw kind op tijd in te schrijven. Dit kan via de website https://www.scohpeuterscholen.nl. U ontvangt direct een bevestiging dat uw inschrijving verstuurd is. Zodra deze verwerkt is in ons systeem, ontvangt u nog een officiële bevestiging op het emailadres dat u heeft opgegeven.

Hulp bij aanmelden

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het inschrijfformulier, kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers op de groep. Op dinsdag is Marcella van Oudheusden aanwezig om u te helpen met het inschrijfformulier. U bent ook van harte welkom voor een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Plaatsing

Als uw kind geplaatst kan worden, dan krijgt u van ons bericht en ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Zodra deze getekend is, kan uw kind starten op de peuterschool op de datum die is afgesproken. De plaatsing eindigt automatisch als uw kind 4 jaar wordt. Mocht u tussentijds de peuteropvang willen beëindigen, dan is er een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan op iedere dag van de maand.

Kinderen die een indicatie hebben gekregen van het consultatiebureau en/of al een broertje of zusje op de basisschool hebben, krijgen voorrang bij plaatsing.

Spelenderwijs

Voor peuters van 2 tot 2,5 jaar is er op woensdagochtend ‘S​pelenderwijs​’ onder leiding van een leidster. ​Ouders en kinderen ​spelen en leren samen. Meer informatie kunt u opvragen bij de leidsters van de peuterschool. U bent altijd welkom om woensdagochtend zelf even binnen te lopen.

Groepen

Onze peuterschool heeft vier groepen. Als uw kind geen indicatie voor extra speel-leertijd heeft, kunt u een voorkeur aangeven voor de volgende dagen:

 • Maandagochtend en vrijdagmiddag
 • Maandagmiddag en vrijdagochtend
 • Dinsdagochtend en donderdagmiddag
 • Dinsdagmiddag en donderdagochtend

Heeft uw kind wel een indicatie voor extra speel-leertijd, dan kunt u uw voorkeur aangeven voor de volgende dagen:

 • Maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagmiddag.
 • Maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Schooltijden

De tijden van de peuterschool zijn als volgt:

Ochtend: 08.15 – 12.15 uur
Middag: 12.45 – 15.45 uur

Op woensdag gelden de volgende tijden:

Groepen A en D: 08.15 tot 10.15 uur
Groepen B en C: 10.30 tot 12.30 uur

Vragen en meer

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Marcella van Oudheusden. Zij is dinsdag tussen 09:00 – 16:00 uur beschikbaar voor vragen en overleg. Indien u vragen heeft over de beschikbaarheid, vergoedingen en betalingen, kunt u terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing. Zij zijn telefonisch bereikbaar op schooldagen tussen 9.00-13.00 uur en per email; peuterscholen@scoh.nl.

4.4 Voor- en naschoolse opvang ‘2Maatjes’

Dagelijks biedt ‘2Maatjes’ voor- en naschoolse opvang aan maximaal twintig kinderen van de Anemaschool in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn twee ruimtes beschikbaar. Twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen.

Speelmogelijkheden en activiteiten

De ruimtes zijn dusdanig ingericht dat er voor elk kind wat te doen is. Zo kan in onze woonkeuken aan tafel een spelletje worden gespeeld of een mooi kunstwerk worden gemaakt. In de andere ruimte staat een speelhuis, net als een echt huis. Er is een variatie aan materialen en leesboekjes. Bij mooi weer maken we gebruik van het schoolplein waar de kinderen onder toezicht kunnen voetballen, fietsen, klauteren en nog veel meer.

Begeleiding

De pedagogisch medewerkers vinden het belangrijk om kinderen te begeleiden en te stimuleren in hun samenspel, in het samenwerken en het zelf oplossen van onderlinge conflicten. Zij geven de kinderen de ruimte, maar houden hen ook goed in de gaten. De leiding benadert de kinderen positief.

Openingstijden

De voorschoolse opvang is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur en de naschoolse opvang van 15.00 tot 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de opvang geopend van 12.30 tot 18.00 uur. In de vakanties en op studiedagen is de opvang geopend van 7.30 tot 18.00 uur.

Kennismaken?

2Maatjes is een ideale plaats waar uw kind zich na school kan ontspannen, maar waar het ook veel kan beleven. U kunt bij ons altijd terecht voor een rondleiding. Meer informatie vindt u op www.2samen.nl/kindercentrum/2maatjes. U kunt natuurlijk ook altijd even contact opnemen met de afdeling Planning & Advies via 070-3385500 of planning@2samen.nl.

4.5 Zorg en ondersteuning

Wij bieden de leerlingen alle mogelijke hulp en zorg die ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. In ons leerlingvolgsysteem worden alle resultaten bijgehouden en kan worden gezien wat de vorderingen zijn van een kind. Soms is extra hulp nodig. Daarvoor hebben we specialisten in huis die leerlingen en leerkrachten ondersteunen. Graag vertellen we u meer over de wijze waarop we invulling geven aan passend onderwijs.

Onderwijsassistenten

Soms geven het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslagen van toetsen aanleiding tot extra zorg. Ongeveer één op de vijf kinderen heeft tijdens de basisschoolperiode extra aandacht nodig. Het kan voorkomen dat een leerling de leerstof niet goed heeft opgenomen of dat het tempo voor hem/haar te hoog ligt. Deze extra zorg wordt geboden door onze onderwijsassistenten. Volgens een rooster worden zij in elke groep van de basisschool een aantal uren per week ingezet om de leerkracht te assisteren. Zij werken daarbij met groepjes leerlingen of nemen een individuele leerling even apart voor extra uitleg. Ook kunnen ze toetsen afnemen of nemen ze de klas even over als de leerkracht een toets wil afnemen bij een leerling.

Intern Begeleider (IB-er)

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij begeleidt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.  Op school hebben we drie intern begeleiders.

Gedragsspecialist

Onze gedragsspecialist Mandy Jautze is bijgeschoold op het gebied van hoogbegaafdheid en dient als vraagbaak voor het team. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk, maar als het (weer) lukt kan zij op aanvraag van de leerkracht en met toestemming van de ouders, kinderen in de klas observeren en de leerkracht adviezen geven over materialen en aanpak.

De weekendschool

De leerlingen van de Anemaschool kunnen ook op zaterdag naar school. Leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Zij gaan 30 zaterdagen van 9.30 tot 13.00 uur naar school. De weekendschool is een groot succes gebleken. Een deel van de leerlingen heeft zich opgegeven en heeft baat bij de extra lessen. De leerkrachten besteden extra veel aandacht aan begrijpend lezen, taal en woordenschat. Zij werken in blokken van 10 weken en elk blok wordt afgesloten met een excursie. De weekendschool heeft naast de reguliere klas ook een plusklas. In deze plusklas zitten kinderen die hebben laten zien dat ze meer en moeilijker lesstof aan kunnen. Als uw kind zich opgeeft voor de weekendschool verwachten wij dat hij of zij alle zaterdagen aanwezig zal zijn.

Ondersteuning voor het jonge kind

De ontwikkeling van de jonge kinderen wordt gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem KIJK!. Daarmee zien we bij elk kind of de ontwikkeling op een goede manier verloopt. Bij de kleuters worden de leerresultaten twee keer per jaar gemeten en geanalyseerd. Bij signalering van ontwikkelingsachterstanden wordt een behandelingsplan gemaakt. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Doubleren: een jaar overdoen

Als wij ervan overtuigd zijn dat een leerling baat heeft bij een extra schooljaar, dan kunnen we besluiten om, een leerling een jaar over te laten doen. Wij volgen hiervoor een doublureprotocol.

Wat als er meer ondersteuning nodig is?

In een enkel geval, als bovenstaande hulp niet voldoende blijkt, krijgt een kind op een of meer vakgebieden een eigen leerprogramma passend bij zijn of haar mogelijkheden. Deze beslissing wordt pas genomen na uitgebreid onderzoek en overleg met de ouders. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief geschreven voor de leerling. In dit ontwikkelingsperspectief staat de beginsituatie van de leerling beschreven, het leerplan voor het komend jaar en de verwachtingen. Er wordt duidelijk beschreven door wie en hoe vaak extra instructie wordt gegeven aan de leerling. Dit ontwikkelingsperspectief wordt regelmatig samen met de intern begeleidster en de ouders geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Als een eigen lesprogramma niet voldoende is, dan kan de school voor deze leerling een individueel arrangement aanvragen. Dit arrangement houdt in dat de school extra geld krijgt om hulp voor de leerling in te kopen. Om dit individueel arrangement aan te vragen is een extern onderzoek en intensieve samenwerking met de ouders noodzakelijk. Er wordt minimaal twee keer een groot overleg georganiseerd (Multi Disciplinair Overleg) waarbij onder andere de leerkracht, de ouders, de intern begeleider, een directielid en de onderwijsadviseur aanwezig is. Voor de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief en plan van aanpak geschreven waarna de aanvraag voor een arrangement wordt gedaan. Ouders en school tekenen beiden voor akkoord.

Speciaal onderwijs

We kunnen als school ook besluiten dat wij een leerling niet het onderwijs kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft. Dit kan om veel verschillende redenen. Een leerling heeft bijvoorbeeld een complexe gedragsproblematiek waarvoor wij de expertise niet kunnen bieden of een leerling heeft zoveel individuele hulp nodig om het lesprogramma te volgen dat het voor ons niet meer haalbaar is om dit te geven. Voor deze leerling kunnen we een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs aanvragen. Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring is een langdurig proces waarbij ouders, leerkracht en intern begeleiding intensief samenwerken. Extern onderzoek of observatie door een andere instantie is noodzakelijk. Voor de leerling wordt samen met de nieuwe school een ontwikkelingsperspectief geschreven. Ouders en school tekenen beiden voor akkoord.

SPPOH

De wet verplicht schoolbesturen aangesloten te zijn bij een samenwerkingsverband gericht op passend onderwijs. Het bestuur van SCOH is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Als we voor een leerling een individueel arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs willen aanvragen, moet dat altijd worden goedgekeurd door het SPPOH.

Onze school heeft door het SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) een onderwijsadviseur toegewezen gekregen die de intern begeleiders helpt bij het vinden van de juiste hulp of plek voor een leerling.

Logopedie

Sommige leerlingen krijgen het advies om logopedie te gaan volgen. U gaat dan naar de huisarts voor een verwijsbrief. Wij werken veel samen met de logopediepraktijk ‘Den Haag Zuid West’ op De Dreef. Een logopediste van die praktijk geeft elke dinsdag logopedie bij ons op school. Als u vragen heeft over een verwijzing of over logopedie, dan kunt u dus ook op dinsdag even langskomen op school.

Schoolmaatschappelijk werk

Annemieke van Mulligen is onze schoolmaatschappelijk werker, zowel voor de peuterschool als de basisschool. Zij is elke dinsdag op school aanwezig. Zij kan door de leerkrachten en ouders geraadpleegd worden indien er zorgen zijn rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Hierbij valt te denken aan problemen thuis, opvoedingsproblemen of problemen in sociaal opzicht op school. Ook kinderen die met een bepaalde situatie in de knoop zitten, kunnen daarmee bij haar terecht. U kunt zelf ook een afspraak met haar maken via de leerkracht van uw kind of een van de intern begeleiders.

De Brede Buurtschool

Kinderen leren de hele dag door. Op school gebeurt dat op een doelgerichte en professionele manier, maar ook thuis en in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Die ontwikkeling van kinderen verloopt evenwichtiger als er samenwerking is tussen de school en ouders en tussen de school en andere organisaties in de buurt. Daarom is de Anemaschool een ‘Brede Buurtschool’. Wij werken samen met organisaties in de buurt en met de buitenschoolse opvang. We willen de leefwereld van onze leerlingen verrijken en bijdragen aan hun talentontwikkeling.

4.6 Sociale veiligheid

Een veilige omgeving voor kinderen: dat is dé basis voor een goede leeromgeving waarin talenten, dromen en ambities tot bloei kunnen komen. Op de Anemaschool gaan we respectvol met elkaar om. We stimuleren positief gedrag en maken hierover met alle kinderen duidelijke afspraken. Solidariteit is voor ons een kernwaarde: elkaar helpen en steunen waar mogelijk en nodig. Dat is wat wij belangrijk vinden.

Positive Behaviour Support

De Anemaschool werkt met het programma PBS: Positive Behaviour Support. Met PBS creëren wij een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Wij hebben als team gezamenlijk de waarden geformuleerd die wij als school belangrijk vinden en daarbij het gedrag van kinderen beschreven dat wij bij deze waarden vinden passen. We leren de kinderen dit gedrag aan. De gedragsregels die het team met elkaar heeft afgesproken, vindt u overal in de school terug. In de klas heeft de leerkracht ook regels afgesproken met de kinderen. Deze regels zijn in de klassen zichtbaar gemaakt door posters op te hangen. Een aantal collega’s vormt een PBS-werkgroep. Deze werkgroep organiseert thema-avonden voor ouders.

Pesten

Pesten wordt bij ons goed in de gaten gehouden en zo nodig aangepakt. Wanneer uw kind slachtoffer is van pestgedrag of agressie, vragen wij u dit altijd aan de school te melden. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt, zullen we dit aan de ouders melden. Na herhaaldelijk onacceptabel gedrag volgt een gesprek met de ouders, om te zoeken naar een oplossing. Wanneer aan pestgedrag, ook met behulp van ouders, geen einde kan worden gemaakt, kan dit een reden zijn tot verwijdering van school. Om in alle groepen op een eenduidige manier met deze problematiek om te gaan hanteren we een ‘pestprotocol ́. Deze vindt u op onze website .

Agressie of geweld

Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Als de agressie zich uit in een opzettelijke poging om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen, spreken we van geweld.

In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of tegen materiële zaken in de school hanteren wij duidelijke regels:

 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden.
 • Materiële schade zal worden verhaald.

Verwijdering van school

Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directeur besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel een ander personeelslid) en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de directeur meegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen. Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen.

Definitieve verwijdering zal pas plaats vinden, nadat de school een andere school heeft gevonden waar uw kind kan worden toegelaten. Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Mobieltjes en social media

Online veiligheid is actueler dan ooit. In de bovenbouwgroepen merken we dat kinderen veel gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Het komt weleens voor dat leerlingen via social media ruzie met elkaar maken. Wij vragen ouders hun kinderen goed in de gaten te houden met wat er gebeurt op social media. Het is ook belangrijk dat u met uw kind bespreekt wat voor gevolgen het kan hebben als hij/zij pest of gepest wordt via social media. Daarnaast is het niet toegestaan dat ouders of kinderen foto’s van andere kinderen plaatsen op social media. Foto’s gemaakt op bijvoorbeeld een sportdag of zomerfeest waarop andere kinderen staan, mogen dus niet worden geplaatst.

Goed om te weten: op school hebben we als regel dat, binnen én op het plein, de mobieltjes uit moeten staan!

Kledingvoorschriften

Op grond van de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is het voor medewerkers, ouders en leerlingen niet toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen op school. Voorts hanteert SCOH een aantal kledingvoorschriften voor medewerkers en leerlingen.

In deze papragraaf informeren wij u over de inhoud van het verbod op gezichtsbedekkende kleding en over de kledingvoorschriften van SCOH.

Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Ook op onderwijsinstellingen is de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van toepassing. Op grond van deze wet is het voor medewerkers, leerlingen en ouders niet toegestaan op school kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen.

Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, zoals een masker met bijvoorbeeld carnaval, is wél toegestaan.

Kledingvoorschriften SCOH

Medewerkers en leerlingen van SCOH-scholen dragen er zorg voor dat hun uiterlijk verzorgd is en dat zij kleding dragen welke:

 • hygiënisch is en passend bij de werk cq schoolomgeving;
 • niet aanstootgevend is;
 • geen statement is, dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sexe of politieke overtuiging;
 • de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar brengt;
 • niet disfunctioneel is, dat wil zeggen niet belemmerend is voor het vervullen of uitoefenen van een taak of functie.

Veiligheidsmonitor

Jaarlijks sturen we leerlingen en leerkrachten de veiligheidsmonitor. Ouders worden eens per twee jaar uitgenodigd om de monitor in te vullen. De resultaten van de monitor worden besproken en als de uitkomst aanleiding geeft, nemen we aanvullende maatregelen.

Pleinwacht

We houden toezicht op school. Om 8.20 uur is er toezicht op het voor- en achterplein. Tijdens de kleine pauzes (10 -10.15 en 10.15-10.30 uur) lopen drie leerkrachten pleinwacht. Tussen 12.00-13.00 uur zijn de overblijfkrachten op het plein aanwezig om toezicht te houden.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Scholen hanteren de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor heeft de Anemaschool een aandachtsfunctionaris. Op de Anemaschool zijn dit Marianne Mens en Ingrid van Harten. Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij hen terecht. De aandachtsfunctionaris hanteert de meldcode en coördineert de zorg rondom de leerling en het gezin.

4.7 Schooladvies groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind.

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen.

Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Voor meer info: zie Voor ouders – BOVO Haaglanden

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind.

We hebben een zorgvuldige procedure opgesteld om tot een goed advies te komen. Het schooladvies wordt bepaald op basis van de volgende informatie:

 • NIO-toets groep 7
 • LOVS CITO groep 6, 7 en 8
 • Rapportcijfers, methodegebonden toetsen
 • Drempelonderzoek groep 8
 • Leerlingkenmerken (inzet, zelfstandigheid, huiswerkhouding etc.)
 • Eventueel onderwijsbehoeften op basis van een ontwikkelingsperspectief.

Tijdpad rondom het advies

April groep 7

Afname NIO-toets groep 7

Juni groep 7

Uitslag van de NIO-toets wordt besproken met de ouders van de leerlingen in de groepen 7. De leerlingen krijgen een voorlopig advies. Overdrachtsbespreking huidige leerkracht groep 7, toekomstige leerkracht groep 8 en de intern begeleider.

Oktober groep 8

Afnemen van drempelonderzoek. Resultaten drempelonderzoek worden tijdens de rapportbesprekingen met de ouders doorgenomen. Leerkracht beslist samen met de intern begeleider welke leerlingen in aanmerking komen voor LWOO/PRO (leerwegondersteuning/praktijkonderwijs).

November groep 8

Leerkrachten en intern begeleider beslissen welke leerlingen niet meedoen met de Eind Cito Toets.

November/ december groep 8

Afname CITO B8/M8 toetsen. Leerlingbespreking met de intern begeleider. Voorlichtingsavond voor ouders over het voortgezet onderwijs, gegeven door iemand van het VO (voortgezet onderwijs). Onderwijskundige rapporten (OKR) worden door de leerkrachten opgesteld.

De leerkrachten van de groepen 7 en 8 bespreken samen met de intern begeleider het basisschooladvies op basis van de beschikbare informatie

In deze periode vinden de adviesgesprekken met de ouders en leerlingen plaats van de groepen 8. Ouders worden geïnformeerd over de inhoud van de onderwijskundige rapporten en de bijlagen. Zij worden geïnformeerd over hun recht om hun eigen visie aan het OKR toe te voegen. Tijdens de adviesgesprekken bieden de leerkrachten van groep 8 ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het voortgezet onderwijs.

Januari-maart groep 8

In de BOVO-regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Rijswijk) is het aanmelden van uw kind op meerdere scholen wenselijk. Bekijk het filmpje om te zien hoe de BOVO-procedure in zijn werk gaat.

April groep 8

Afname CITO-eindtoets. De CITO-eindtoets wordt met de leerlingen individueel besproken en gaat in een envelop mee naar huis. De leerkracht bespreekt de leerlingen van wie de uitslag van de CITO-eindtoets hoger is uitgevallen dan het basisschooladvies met de intern begeleider. Het basisschooladvies wordt eventueel herzien en aangepast.

Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het VO

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende VO-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle VO-scholen. De scholenlijst bevat VO-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen VO-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op VO-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maakt u met uw kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

Uitstroomcijfers
Score202220212020
Score529.5532.4Geen eindtoets
Uitstroom in %
VMBO BBL9.3%8.7%
VMBO BBL/KBL16.3%13.0%
VMBO KBL11.6%8.7%
VMBO KBL/TL14.0%8.7%
VMBO TL23.3%10.9%
TL/HAVO7.0%11.0%
HAVO9.3%-
HAVO/VWO7.0%37.9%
VWO2.3%-

4.8 Schoolinspectie

Regelmatig worden scholen gecontroleerd door de Inspectie van Onderwijs om te kijken of de kwaliteit van het onderwijs goed is.

“Samen, vanuit passie en bevlogenheid, een kansrijke start voor ieder kind”