Index

Schoolgids Anemaschool

Hoofdstuk 3 Praktische informatie

3.1 Schooltijden

De lessen beginnen ’s ochtends om 8.30 uur en ’s middags om 13.00 uur. We willen dan ook echt graag starten. Daarom is het heel fijn als uw kind op tijd op school is. Om ervoor te zorgen dat het op het schoolplein niet te druk is, zijn de deuren 10 minuten voordat de lessen beginnen al open.

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

08.20 uur: deuren open, kinderen lopen naar de klas
08.30 uur: start van de lessen
12.00 uur: pauze
12.50 uur: deuren open
13.00 uur: start van de lessen
15.00 uur: kinderen vrij

Woensdag

08.20 uur: deuren open, kinderen lopen naar de klas
08.30 uur: start van de lessen
12.30 uur: kinderen vrij

Brengen en halen

De deuren gaan ’s ochtend om 8.20 uur open en ’s middags om 12.50 uur. De kinderen van de groepen 1-2 kunnen dan door hun ouders naar de klas worden gebracht via het achterplein. Voor ouders van kinderen uit de groepen 1-2 A t/m E geldt dat zij hun kind om 12.00 en 15.00 uur op het achterplein van de school kunnen ophalen. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelf naar hun klas en ook zelf naar buiten.

Te laat komen (4-8-12-16 regeling)

Te laat komen wordt door ons als een groot probleem ervaren. Ouders (en soms leerlingen) worden door de schoolleiding wel aangesproken, maar niet altijd verbetert er iets in het gedrag. De Leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Om tegemoet te komen aan de wens van veel schooldirecteuren om het te laat komen aan te pakken is de ‘4-8-12-16 regeling’ bedacht. Deze regeling is een goede manier voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken. De oude 3-6-9-12 regeling is aangepast naar de 4-8-12-16 regeling. Dit zodat de regeling beter aansluit bij het wettelijke verzuim van 16 uur in 4 weken tijd.

We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Wanneer uw kind ’s ochtends of ’s middags te laat in school is (na 8.30 uur en na 13.00 uur), wordt dit genoteerd. Wanneer uw kind 4 x te laat is gekomen, wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht door de directie (i.o. de leerkracht van uw kind). Na 8 x wordt u door de directie uitgenodigd voor een gesprek op school en na 12 x moet de school het aantal keren te laat komen gaan melden bij de leerplicht (DUO). In het geval uw kind 16 x te laat is gekomen, gaat leerplicht u uitnodigen voor een gesprek.

De regeling geldt in principe voor het gehele schooljaar. Daarbij heeft een leerling die 12 x per maand te laat komt een andere urgentie dan een leerling die 12 x in een heel schooljaar te laat komt.

3.2 Vakantie en vrije dagen

Dit is het vastgestelde vakantierooster (inclusief studiedagen):

Schooljaar 2023-2024
Vrije dagDatum
Studiedag 1Maandag 18-09-2023
PrinsjesdagDinsdag 19-09-2023
HerfstvakantieMaandag 16-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023
SinterklaasvieringDinsdag 05-12-2023 school tot 12 uur
Studiedag 2Woensdag 06-12-2023
Studiedag 3Vrijdag 22-12-2023
KerstvakantieMaandag 25-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2023
Voorjaarsvakantie Maandag 19-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024
Goede VrijdagVrijdag 29-03-2024
Tweede PaasdagMaandag 01-04-2024
Studiedag 4Dinsdag 02-04-2024
MeivakantieMaandag 29-04-2024 t/m vrijdag 10-05-2024
Tweede PinksterdagMaandag 20-05-2024
Studiedag 5Dinsdag 21-05-2024
Studiedag 6Vrijdag 14-06-2024
Studiedag 7Vrijdag 12-07-2024
ZomervakantieMaandag 15-07-2024 t/m vrijdag 25-08-2024

3.3 Agenda en jaarkalender

In de agenda die op de Parro staat, staan alle schoolactiviteiten vermeld zoals excursies, ouderbijeenkomsten en vieringen. Daarnaast ontvangt ieder kind van ons voor de start van het nieuwe schooljaar een jaarkalender. Deze bevat naast een maandoverzicht met alle belangrijke activiteiten ook allerlei praktische schoolinformatie. Handig om thuis snel bij de hand te hebben!

3.4 School-ouder-communicatie (Parro)

De Anemaschool gebruikt voor de communicatie met ouders geen papier meer, maar werkt met een app: Parro. U kunt Parro zowel op uw computer gebruiken als via een app op uw telefoon.

Met Parro kunt u uw kind ziekmelden, maar ook contact leggen met de leerkracht van uw kind, de directie of iemand anders van school. Ook de schoolagenda vindt u in de app. Regelmatig ontvangt u via Parro belangrijke informatie over school.

Van school krijgt u een wachtwoord voor uw account. Als u hulp nodig heeft bij het installeren van de app of het gebruik ervan, dan kunt u dit bij ons aangeven. Onze administratief medewerkster Monique van Egmond helpt u graag verder.

3.5 Ziekte en afwezigheid

Is uw kind ziek is of is er sprake van een bezoek aan de dokter of tandarts onder schooltijd? Geef dit dan vóór 8.30 uur aan ons door via Parro. Als wij bij afwezigheid van uw kind niets van u hebben vernomen, bellen wij u om te informeren wat er aan de hand is. We willen namelijk graag weten of alles in orde is. Krijgen we geen contact met u, dan noteren we de afwezigheid als “ongeoorloofd”.

Uw kind kan ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, is het fijn én belangrijk dat u ook zelf mee kunt gaan. We zullen u bellen en vragen om uw kind op te halen en verder te begeleiden.

Zieke kinderen sturen we niet naar huis als de ouders of verzorgers niet thuis zijn. Wanneer wij u niet kunnen bereiken, blijft uw kind dus op school.

3.6 Kennismaken en aanmelden

Heeft u interesse in onze school? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding. Daarbij is er natuurlijk gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. Meer informatie over de mogelijkheid om kennis te maken vindt u op onze website.

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool ontvangt u van de gemeente Den Haag per post ongeveer twee maanden voordat uw kind 3 jaar wordt. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u wel voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u ook downloaden op https://scholenwijzer.denhaag.nl.

Let op! Zit uw kind al op onze peuterschool? Vergeet niet om uw kind zelf aan te melden! Dit gebeurt niet automatisch.

De Anemaschool is een “school met leerlingplafond”. Wat betekent dit?

Op scholen met  leerlingplafond melden ouders hun kind aan in een van de vastgestelde aanmeldperioden op voorwaarde dat het kind de leeftijd van 3 jaar heeft. Er wordt in de brief vanuit de gemeente (zie boven: ‘Aanmelden’) vermeld dat ouders hun kind kunnen aanmelden in één van de aanmeldperiodes die hoort bij het kwartaal waarin het kind 3 jaar wordt. In de brief die u van de gemeente ontvangt staat in welke periode u uw kind kunt aanmelden bij een school.  Daar dit natuurlijk afhankelijk is van de geboortedatum van uw kind is de aanmeldperiode bij de school verspreid over het schooljaar.

Mocht u vragen hebben over het aanmelden bij een school, stel ze dan gerust aan een van de medewerkers van de Onderwijs Servicedesk Haaglanden. Zij zijn van 9:00 tot 16:30 telefonisch te bereiken op 070-3156350. Uiteraard kunt u ook per e-mail uw vraag stellen. Stuur dan een bericht naar [email protected].

Bericht van plaatsing

Twee weken na afloop van de aanmeldperiode (zie Scholenwijzer (denhaag.nl) hoort u of uw kind geplaatst is. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we meer tijd nodig hebben om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Let op: er zijn ook nog voorrangsregels om geplaatst te worden op de Anemaschool.

  1. Broertjes/zusjes van huidige leerlingen
  2. Peuters van de peuterschool Anema

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan wordt bovenstaande volgorde aangehouden bij plaatsing. Zijn er dan nog plaatsen over, dan wordt er geloot.

3.7 Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u zeker dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft. In de periode voordat hij/zij 4 jaar wordt, mag uw kind maximaal 10 dagdelen komen wennen op school.

Aanmelden van kinderen die 4 jaar of ouder zijn

Kinderen die vier jaar of ouder zijn en dus op een andere basisschool zijn begonnen, worden niet direct ingeschreven. Er wordt eerst contact opgenomen met de vorige school. Als de grootte van de klas het toelaat en wij ervan overtuigd zijn dat wij uw kind goed kunnen begeleiden, dan bellen wij u op voor een nadere kennismaking.

Tweelingen

Op de Anemaschool kiezen we ervoor om tweelingen in aparte klassen te plaatsen. Hiermee hopen we dat tweelingen zo beter in staat zijn hun eigen identiteit te ontwikkelen, hoewel wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Omdat er grote onderlinge verschillen bestaan tussen tweelingen is het volgens pedagogen en psychologen belangrijk dat een school een flexibel beleid hanteert. En dat doen we dan ook. We gaan met ouders in gesprek om samen tot een weloverwogen besluit te komen. Een handig instrument hierbij is de checklist ‘Samen of Apart’.

Leerlingen met een beperking

Onze school staat in principe open voor alle kinderen die met een redelijke mate van succes het regulier basisonderwijs kunnen volgen. Ook kinderen met een motorische handicap, slechthorendheid of slechtziendheid kunnen tot deze groep behoren. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind goed te begeleiden. Hiervoor zijn gesprekken met u als ouder nodig en de uitwisseling van alle benodigde informatie van de instanties die betrokken zijn bij uw kind.

“Samen, vanuit passie en bevlogenheid, een kansrijke start voor ieder kind”